Mobil.: +420 777 880 004
Email: martin.besta@gcep.cz

Golf Praha
Buďte Parťákem Shop Bestalent

Chci se stát


Členem

Golfový klub Erpet Praha

Staňte se členem našeho golfového klubu

SMĚRNICE GDPR

GDPR SMĚRNICE GCEP

 

1.Jméno a kontaktní údaje správce

 

Golf Club ERPET Praha z. s., Strakonická510/6, Praha 5, Smíchov, 150 00

IČ: 60447460

Společnost je zapsána dne 1.1.2014 u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 6085

 

Martin Bešta

Prezident Golf Clubu Erpet Praha

martin.besta@gcep.cz

+420 777 880 004

 

2. Identifikace příslušných informací

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa volném pohybu těchtoúdajůa o zrušenísměrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu, je tento oprávněn na základěčl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a podle §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen ZOPS) povinen, zpracovávat moje: 

1.jméno a příjmení, titul, 

2.datum narození,

3.adresu místa pobytu, 

4. u cizince takéadresu místa, kde se převážnězdržuje a státníobčanství,

5.telefonníčíslo,

6.emailovou adresu, 

7.rodnéčíslo (se souhlasem). 

Údaje uvedenépod body 2. až7. jsou veřejněnepřístupnými údaji, kteréjsou chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubovéevidence a evidence v rámci ČGF. Člen máprávo kdykoliv překontrolovat svéosobníúdaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídajípravdě

 

 

3. Účel zpracování

 

Veškeréosobníúdaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedeníevidence členskézákladny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracovánípřihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedeníhandicapu, tvorby žebříčkůhráčů, zjištěnívýkonnosti hráčů, přehledůčlenskézákladny hráčůgolfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jinéorgány a organizace, jejichžoprávněníje dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že na základě§3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobníúdaje dle bodu 1. až7. po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

 

4. Jakéosobníúdaje jsou zpracovávány

 

Viz bod 2

 

5. Z jakých zdrojůjsou osobníúdaje získány

 

Přímo od poskytovatelůči zákonných zástupců

 

6. Komu budou osobníúdaje poskytnuty

 

Klub předáváosobníúdaje těmto správcům a zpracovatelům: 

•  Českégolfovéfederaci, 

•  Českému olympijskému výboru, 

•  Českéunii sportu, příslušnému Okresnímu sdruženíČeskéunie sportu, SCS ČUS,

•  Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 

•  dalším příslušným orgánům státnísprávy a samosprávy, a to za účelem zejména: 
•vedeníevidence členskézákladny ČGF na základěsměrnic a rozhodnutíorgánůČGF a s tím souvisejícími činnostmi: 

o evidence hráčůgolfu včetněvedeníhandicapu;
o organizace hry golfu;
o zpracovánípřihlášek, startovních a výsledkových listin turnajůči soutěží;
o tvorba žebříčků;

o zjištěnívýkonnosti hráčů;

o zpracovánípřehledůčlenskézákladny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jinéorgány a organizace, jejichžoprávněníje dáno právními předpisy;


o zpracovánípřehledůpro orgány státnísprávy a samosprávy; o zpracováníproúčely dalších oprávněných zájmůČGF. 

•  vedeníevidence členskézákladny ČUS na základěsměrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 

•   žádosti o dotace na základě§6b ZOPS. 

 

7. Lhůta, po kterou budou osobníúdajezpracovávány + kdy a jak budou zklikvidovány

 

Na základě§3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobníúdaje dle bodu 1. až7. po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

 

8. Systém vnitřníkontroly a bezpečnostíopatřeníprováděna k zabezpečeníochrany osobních údajů

 

Veškeré kanceláře a místnosti, kde se nacházejí listiny a PC s osobními údaji jsou opatřeny zámky a uzamykatelnými okny. Klíči od jednotlivých místností disponují pouze osoby, které do nich musí mít přístup za účelem výkonu své činnosti ve prospěch oddílu. Přehled osob, které disponují klíči vedestatutární orgán klubu.

V místnostech, kde jsou zpracovávány osobní údaje jsou zároveň pořízeny uzamykatelné skříně a stoly se šuplíky. Listiny, které obsahují osobní údaje citlivější povahy (přehled placených příspěvků, informace o zdravotním stavu členů, informace o zaměstnancích za účely mzdového účetnictví, výplatní pásky) se ukládají do uzamykatelných skříní.

Úklid v budově probíhá před stanovenou pracovní dobou, přičemž úklidová služba má přístup do všech místností. Úklidová služba je tvořena zaměstnanci externí společnosti. V rámci smluvní dokumentace se externí společnost/zaměstnanec zavázali k etickému výkonu povolání s přihlédnutím k ochraně osobních údajů a jsou si plně vědomi, že nemají možnost nahlížet do dokumentů obsahujících osobníc údaje.

Klub disponuje za účelem provozu svých aktivit PC. K přístupu do PC je nezbytné zadat uživatelské jméno a heslo. Každý zaměstnanec/člen klubu má odlišné uživatelské jméno a heslo.

 

9. Osobníúdaje se nepřenášído zahraničí

 

Osobní údaje nejsou předávány zahraničním subjektům. 

 

10. Proškolenívšech lidí, kteřípřicházejído styku s osobnímiúdaji

Všichni lidépřicházejícído styku s osobními údaji jsou proškolovánív intervalu 1x za rok. Toto je vedeno v listinné podobě.

 

 

Golf Club ERPET Praha z. s., Strakonická510/6, Praha 5, Smíchov, 150 00

IČ: 60447460

Společnost je zapsána dne 1.1.2014 u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 6085

 

Martin Bešta

Prezident Golf Clubu Erpet Praha

martin.besta@gcep.cz

+420 777 880 004

 


Golf Club Erpet Praha

golf club erpet praha

© 2014 - 2024 Golf Club Erpet Praha I by m2system s.r.o. Ochrana osobích údajů

Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5, golfclub@erpet.cz, , tel. +420 296 373 111, fax: +420 296 373 212