Mobil.: +420 777 880 004
Email: martin.besta@gcep.cz

Golf Praha
Buďte Parťákem Shop Bestalent

Chci se stát


Členem

Golfový klub Erpet Praha

Staňte se členem našeho golfového klubu

Informace o zpracování údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu, je tento oprávněn na základě čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a podle § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) povinen, zpracovávat moje: 

1.            jméno a příjmení, titul, 

2.            datum narození, 

3.            adresu místa pobytu, 

4.            u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

5.            telefonní číslo, 

6.            emailovou adresu, 

7.            rodné číslo (se souhlasem). 

Údaje uvedené pod body 2. až 7. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence a evidence v rámci ČGF. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1. až 7. po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a. 

Beru na vědomí, že klub předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům: 

•   České golfové federaci, 

•   Českému olympijskému výboru, 

•   České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS, 

•   Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 

•   dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem zejména: 
• vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi: 

oevidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;


o organizace hry golfu;


o zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
otvorba žebříčků;
 

ozjištění výkonnosti hráčů;

ozpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, 

jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;


o zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy; zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF. 

•   vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 

•   žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS. 

 

Beru na vědomí, že mám právo: 

•   mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR), 

•   požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR), 

•   na výmaz mých Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR, 

•   na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR, 

•   na přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR, 

•   podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového úřadu. 

•   Správcem osobních údajů je klub Golf Club ERPET Praha z.s., IČ 60447460, se sídlem Strakonická 510/6, 150 00, Praha 5, a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5. 

 


Golf Club Erpet Praha

golf club erpet praha

© 2014 - 2024 Golf Club Erpet Praha I by m2system s.r.o. Ochrana osobích údajů

Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5, golfclub@erpet.cz, , tel. +420 296 373 111, fax: +420 296 373 212